ابزار رایگان وبلاگ

یامَن اِسمُهُ دَوا وَ ذِکرُهُ شَفاء

سایت بدنسازان ایرانی

اخبار و تصاویر مربوط به ورزش بدنسازی در ایران و جهان

Baito abbaspour یامَن اِسمُهُ دَوا وَ ذِکرُهُ شَفاء

دل من در پی مهر ات، نگران است، عزیز/ ز غمت روز و شبم، شعله به جان است، عزیز

دیده ام ابر بهار است و دلم خون ز غمت/ سیل بنیان کن اشکم، پی جان است، عزیز

 

گشته ام بر سر هر کوی و رهی زجه زنان
که به هرزجه ی من، خون به دل سنگ روان است، عزیز
به تزرع ز همه پرسم و نالم که مرا دوست کجاست
می ندانم که چرا پاسخ من اشک روان است، عزیز

چه کنم، شکوه از این چرخ کجا باز برم
به که گویم که مرا غم چه گران است، عزیز

ناله ى خشک گلویم نشود ( هاى ) دگر
که زنم بانگ که اى واى، که اى واى، که ای وای، عزیز

اى کاش که باشد همه ى آنچه که دیدم خوابى
که چو برخیزم از آن خواب شوم شاد، شوم شاد، شوم شاد، عزیز

یا که اى کاش که باشد همه اش وهم و خیلی به سرم
کین جنونم به شفایی و دوایی شود انکار، عزیز
یا بیا در برم و یا که مرا نیز ببر
که چنین است ره و رسم به یاران وفادار، عزیز

جان من،عشق برادر بپا خیز از آن تخت لعین
که از بهر تو سکوى جهان جاى و مکان است، عزیز

مى ندانم که چه شد یا که چه ها خواهد شد
دل خوشم زان که تو را یار و مددکار خدای است، عزیز

(سروده اى از مهران مصدق)

برای سلامتی بیت الله عباسپور عزیز دعا کنید.


برچسب‌ها: بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , بیت الله عباسپور , ,

+ نوشته شده در سه شنبه 3 شهريور 1394 ساعت 23:40 توسط حمید رضا بابایی HB |

dexter bodybuilding با فیگور گرفتن عضله بسازید

تک اندام :  فیگور گرفتن نوعی تمرین ایزومتریک به حساب می‌آید. وقتی فیگور می‌گیرید، عضلات شما به مدت چند ثانیه منقبض یا فشرده می‌شوند، و مفاصل مجاور هیچ حرکتی نمی‌کنند. یک نمونه‌ی رایج فیگور گرفتن، منقبض کردن بازو از طریق فشردن عضلات دوسر بازویی است. اما همانطور که حدس زده‌اید، ساختن عضلات، فقط از طریق فیگور گرفتن و منقبض کردن عضلات کار دشواری است، چرا که به اندازه‌ی کافی به فیبرهای عضلانی فشار وارد نمی‌شود تا واکنش راضی کننده‌ای نشان دهند….به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 3 شهريور 1394 ساعت 23:4 توسط حمید رضا بابایی HB |

bodybuilding diet 7 نکته آشپزی که باید هر بدنساز بداند

تک اندام :  غذای بهتر، نتایج بهتر , آیا از وعده‌های غذایی خسته کننده‌ی بدنسازی خسته شده‌اید؟ این ۷ نکته پخت و پز به شما کمک خواهند کرد که وعده‌های غذایی معمولتان را طوری بهبود ببخشید، که به بهترین طعم، بیشترین راحتی، و حداکثر نتیجه دست یابید.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 3 شهريور 1394 ساعت 23:0 توسط حمید رضا بابایی HB |

workout 6 اشتباه در تمرینات بدنسازی

تک اندام : هیچکسی بی عیب و نقص نیست، اما اگر می‌خواهید از زمان حضور خود در باشگاه بیشتری استفاده را ببرید، بهتر است هیچ کدام از این ۶ اشتباه که معمولا توسط ورزشکاران در باشگاه‌های بدنسازی صورت می‌گیرد را انجام ندهید. باشگاه‌ می‌تواند محیط جالبی برای نگاه کردن به مردم باشد! در ساعات شلوغی باشگاه‌ها، شاهد یک نمایش بزرگ از حماقت‌ها و اشتباهات هولناک هستید.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 3 شهريور 1394 ساعت 22:53 توسط حمید رضا بابایی HB |

شرکتهای مکمل‌های غذایی و مجلات تناسب اندام وعده می‌دهند که اگر از محصولات آنها استفاده کنید، می‌توانید به سرعت عضله سازی کرده و تقریبا بلافاصله بدنی شبیه بدنسازان داشته باشید. اما بدنساز شدن، در واقعیت به ماه‌ها و گاهی اوقات سال‌ها رعایت رژیم غذایی و تمرین اختصاصی نیاز دارد.

با ما همراه باشید در ادامه مطلب...به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در دو شنبه 2 شهريور 1394 ساعت 23:3 توسط حمید رضا بابایی HB |

با رعایت نکردن نکات بهداشتی توسط برخی از بدنسازان و اهمیت ندادن متولیان باشگاه های ورزشی به بهداشت فردی شاهد شیوع بیماری های زیادی در باشگاه های ورزشی به خصوص در باشگاه های بدنسازی هستیم.متاسفانه این افراد بدون استفاده از لباس ورزشی و با بدن های برهنه از دستگاه استفاده کرده و با این کار باعث شیوع بیماری های ویروسی در بین بدنسازان می شوند.از آنجا که خود بنده نیز این بیماری را به خاطر بی دقتی افراد فوق تجربه کرده ام و با پرداخت هزینه های درمان و بدتر از آن دور شدن چند هفته ای از تمرینات، تصمیم گرفتم،شما را با این ویروس آشنا کنم تا شما به این بیماری دچار نشوید و روش های پیشگیری و درمان آن را بیاموزید.

 

علائم و درمان در ادامه مطلب...به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در دو شنبه 6 آبان 1392 ساعت 13:15 توسط حمید رضا بابایی HB |

 

beta-alanine

این مکمل نه تنها برای پرورش اندام کاران تاثیراتی باور نکردنی به دنبال داشته است بلکه برای دیگر رشته های ورزشی از قبیل دوچرخه سواری،دو میدانی،کشتی و دیگر رشته ها تاثیرات مطلوب و مناسبی را نشان داده است.

مصرف این مکمل علاوه بر اینکه حجم عضلانی را به همراه دارد در افزایش قدرت و عملکرد ورزشی نیز تاثیرات چشمگیری نشان می دهد. نکته قابل توجه در مورد بتا آلانین این است که این مکمل حجمی خشک به عضله داده و از این رو عضلاتی کات شده به ارمغان می آورد که این ویژگی به خصوص در دوره کات و قبل از مسابقات بدنسازی بسیار مفید است.

به علت عملکرد مناسب این مکمل به همراه دیگر مکمل ها اغلب بدنسازان از مزایای آن به همراه استفاده از کراتین و اسید های آمینه سود می جویند.

بتا آلانین یک اسید آمینه می باشد که باعث میگردد استقامت, سرعت و قدرت بدن افزایش یافته و از اینرو ورزشکاران می توانند به مدت طولانی تر و با قدرتی بیشتر به تمرینات خود ادامه دهند.

زمانی که تمرینات ورزشی را شروع میکنیم،در طی تمرین محیطی اسیدی در عضلات ایجاد میگردد و این مانع از فعالیت بدنی بیشتر می شود از این رو کارنوزین در عضلات از اسیدی شدن بسیار بالای محیط جلوگیری مینماید. بتا آلانین باعث افزایش سطح کارنوزین گردیده و به این طریق توانایی عضلانی را در طی تمرینات افزایش میدهد.

تحقیقات انجام شده بر روی این مکمل نشان داده است که تنها در طی 4 هفته استفاده از بتا آلانین 64 درصد سطح کارنوزین در عضلات ورزشکاران افزایش یافته است و در ادامه در طی 10 هفته استفاده از بتا آلانین تا 80 سطح کارنوزین در عضلات افزایش می یابد.

مصرف این مکمل برای کلیه رشته های ورزشی گوناگون توصیه میگردد. توجه نمایید که مصرف این مکمل نیازی به دوره بارگیری ندارد.

طریقه صحیح مصرف:

چهار وعده در روز هر وعده در حدود 1600 میلی گرم ( 6/1گرم )

روزهایی که تمرینات ورزشی ندارید دو وعده در روز و هر وعده در حدود 1600 میلی گرم (6/1گرم )

لازم به ذکر است که یک قاشق مرباخوری در حدود 5000 میلی گرم از این مکمل را شامل می گردد، بنابراین میتوانید 1600 میلی گرم را تعین نمایید.

اشاره به این موضوع اهمیت دارد که چناچه در یک وعده مصرف بتا آلانین بیشتر از مقدار گفته شده استفاده کنید (به عنوان مثال 4 گرم) حالت سوزش و سوزن سوزن شدن در پوست و بدن خود احساس خواهید کرد که این احساس در حدود 10 تا 20 دقیقه بعد از مصرف شروع گردیده و تا حدود یک ساعت در بدن خواهد ماند. دلیل این احساس این است که مصرف مقدار بیش از حد بتا آلانین باعث فعال تر شدن گیرنده های عصبی می گردد. البته این حالت عوارض جانبی برای بدن به همراه ندارد اما برای جلوگیری از آن همواره مقدار توصیه شده را مصرف نمایید.

نکته بسیار مهم دیگر اینکه تحقیقات به عمل آمده بر روی این مکمل نشان داده است که چنانچه بتا آلانین در طی فواصل زمانی منظم مصرف گردد تاثبرات مطلوب تری را بر روی رشد عضلانی خواهد داشت.

مترجم و گرد آورنده:

نويد زاهد

navid. zahed@gmail.com

باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در دو شنبه 22 مهر 1392 ساعت 11:39 توسط حمید رضا بابایی HB |

فیل هیث – phil-heath

هیث تا قبل از ورود به بدنسازی در سال 2002 در تیم بسکتبال دانشگاه دنور بازی می کرد.تلاش های خستگی ناپذیر او خیلی سریع به بار نشست. او در سال 2005 تمامی عناوین قهرمانی آمریکا NPC را به خود اختصاص داد و جواز شرکت در مسابقه حرفه ای IFBB را بدست آورد. فلیپ خیلی زود در IFBB سرو صدایی به پا کرد.او برای اولین بار جوایز دو رویداد ورزش حرفه ای را در سال 2006 از آن خود کرد، مسابقه ی قهرمانی کلورادو و نیویورک.

فلیپ در سال 2007 در مسابقه آرنولد کلاسیک به عنوان هفتم رسید،اگرچه طرفدارن و منتقدان،توانایی های او را به خوبی توانایی نفر سوم می دانستند.با این حال او جواز شرکت در مسابقات مستر المپیا را در سال 2007 بدست آورد.او تصمیم گرفت در مسابقه آن سال شرکت نکند تا بتواند در زمان کافی و با آمادگی بیشتر در مسابقه حاضر شود. این تصمیم باعث شد که او پیشرفت خوبی داشته باشد.او پس از پایان بردن رقابت آیرون من در مسابقه آرنولد کلاسیک شرکت کرد و پس از دکسترجکسون در رتبه دوم قرار گرفت.فلیپ اولین مسابقه مستر المپیا خود را در سال 2008  با رتبه سومی به پایان برد،تا اولین ورزشکار تازه که بعد از کوین لورن در سال 1992 و فلکس ویلر در سال 1993 که مقام دوم را بدست آورده بودند باشد که موفق به کسب مقام سومی در اولین حضورش در این مسابقه بوده است.او در مسابقه مستر المپیا 2009 از شانس بالایی برخوردار بود ولی پنجم شد.فلیپ 24 ساعت قبل از بررسی اولیه مسابقات،به یک بیماری ویروسی مربوط به معده و شکم مبتلا شد.این بیماری باعث شد که او در اولین روز مسابقه (مستر المپیا 2009) تقریبا 10 پوند کمتر از وزن برنامه ریزی شده شرکت کند.اخیرا او در مسابقه، مستر المپیا 2010 پس از جی کاتلر در جایگاه دوم قرار گرفت. هیث در بسیاری از مجلات و مقالات پرورش اندام صفحاتی را به عکس خود اختصاص داده است. حتی عکس او روی جلد مجله فلکس به طور برجسته به نمایش درآمده است. او بطور متوالی در شهرهای دنور و کلورادو سکونت داشته است و در باشگاه حرفه ای آرمبروست (Armbrust) در ویت ریچ کلورادو به تمرینات خود پرداخته است.

البته به لیست قهرمانی های فیل هیث “مسترالمپا 2011 و 2012 ” را اضافه کنید.

منبع: اینترنت

مترجم: علی جعفری

باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در دو شنبه 22 مهر 1392 ساعت 11:34 توسط حمید رضا بابایی HB |
اگر این امکان فراهم شود ‏که از آشپزخانه منزل قهرمانان بازدیدی داشته باشید.آنجا با انواع و اقسام مکمل‌های غذایی مواجه خواهید شد. این بخش ثابت از زندگی آنهاست و برایشان کاملأ عادی است. ‏قهرمانان حرفه ای همیشه با مکمل‌ها زندگی می‌کنند و جای تعجب ندارد که گاهی از آنها خسته شوند.زمان بندی،آماده سازی و مصرف روزی ۵ الی ۶ وعده غذایی خوب خودش به حد کافی خسته کننده است،چه برسد که با چندین مکمل مختلف همراه باشد. اما گاهی این بدنسازان روش‌هایی را ابداع می‌کنند تا بتوانند به شکل متنوعی مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین کنند.در این مقاله برخی از روش‌های مذکور را معرفی می‌کنیم. بقیه در ادامه مطلب...
+ نوشته شده در دو شنبه 23 ارديبهشت 1392 ساعت 11:21 توسط حمید رضا بابایی HB |

همانطور که میدانید در پست‌های قبلی به بررسی سوپرست پرداختیم در این پست به آخرین بخش از این بررسی می‌رسیم.با ما همراه باشید...

.weight_training_manبه ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, سوپرست زیر ذره بین-بخش آخر, ,

+ نوشته شده در یک شنبه 11 فروردين 1392 ساعت 15:8 توسط حمید رضا بابایی HB |

مصرف ماهی بسیار سودمند است. ماهی دارای پروتئین بالا و چربی پایینی است، اما مانند بسیاری از مواد غذایی مفید، ماهی نیز می‌تواند برای مصرف کننده مضراتی داشته باشد.

” تمامی‌گونه‌های ماهیان در بدن خود انواعی از مواد آلوده کننده را دارند و وجود مواد آلوده کننده باعث اثراتی بر مصرف کننده‌گان می‌گذارد. یکی از این نوع مواد آلوده کننده متیل‌جیوه است.

متیل‌جیوه شکل سمی‌جیوه است که در اثر آلودگی‌های صنایع ابتدا به‌صورت جیوه آزاد شده و پس از ورود به منابع آبی به‌صورت متیل‌جیوه در می‌آید.

در محیط آبی، متیل جیوه وارد بدن آبزیان از جمله ماهیان می‌شود. تقریبا” تمامی‌ماهیان دارای مقدار کمی‌جیوه در بدن خود می‌باشند. مقدار بسیار کم متیل‌جیوه، تاثیری بر انسان ندارد اما در صورتی که مقدار آن در بدن افزایش یابد، باعث اثرات بسیار بدی بر انسان و بخصوص کودکان خواهد بود.

خوردن مقدار زیادی ماهی حاوی جیوه می‌تواند اثرات بسیار بدی بر سلامت مادران باردار و فرزند آنها داشته باشد. متاسفانه وجود مواد آلوده‌کننده، دارای اثرات کوتاه مدت قابل مشاهد‌ه‌ای نیست و اثر خود را در دراز مدت بر فرد می‌گذارد.

مقدار کم جیوه، بر سیستم مغزی نوزادانی که در رحم مادر در حال شکل‌گیری هستند اثر منفی می‌گذارد. مقدار زیادتری از جیوه باعث اثرات شدیدی در رفتار کودکان می‌گردد و باعث اختلال در یادگیری آنها در سالهای بعد خواهد شد.

وزارت دارو و تغذیه ایالات متحده‌ آمریکا توصیه کرده که مادرانی که در یک سال آینده قصد بچه‌دار شدن را دارند، مادران حامله، مادرانی که در حال شیر دهی می‌باشند و کودکان زیر شش سال از مصرف ماهیان دارای مقدار زیادی متیل‌جیوه پرهیز کنند.

چگونه می‌توان خود را در برابر اثرات منفی خورد ماهی آلوده حفاظت کرد:

۱- از ماهیان کوچکتر و جوانتر استفاده کنید. زیرا ماهیان جوانتر و کوچکتر احتمال وجود جیوه درآنها کمتر است.

۲- از ماهیان لاغرتری استفاده نمایید. ماهیان چاق‌تر و با دارا بودن بافت چربی بیشتر امکان ذخیره جیوه در بدن آنها بیشتر است.

۳- از ماهیان گوشتخوار نظیر کوسه‌ماهیان استفاده نکنید. این ماهیان در مقایسه با ماهیانی که از منابع گیاهی تغذیه می‌کنند، دارای منابع بیشتری جیوه می‌باشند.

 باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در پنج شنبه 8 فروردين 1392 ساعت 10:15 توسط حمید رضا بابایی HB |

مولتی ویتامین‌ها

با ماشینی شدن زندگی، استفاده از غذاهای حاضری و به قول معروف Fast Food‌ها رواج پیدا کرده و از طرف دیگر به دلیل شیوه‌های نادرست تغذیه، ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن به اندازه کافی تامین نمی‌شوند. بنابراین استفاده از این مولتی ویتامین‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای رفع کمبودهای تغذیه ای به شمار آیند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از مرکز اطلاعات دارویی ایران  ،   با توجه به تنوع زیاد مولتی ویتامین‌ها در بازار، این امر انتخاب نمونه مناسب را مشکل می‌کند. این مطلب به شما کمک می‌کند که با توجه به نیازها و وضعیت خود بهترین انتخاب را انجام دهید.

حفظ زیبایی و سلامت پوست:

با توجه به اینکه حفظ سلامت و شادابی پوست همواره مورد توجه خانم‌هاست.

در این رابطه مولتی ویتامین مورد استفاده برای آنها باید دارای مواد آنتی اکسیدان از جمله زینک، ویتامین C و سلنیوم بوده تا از پوست در مقابل آسیب‌های ناشی از اشعه خورشید محافظت کرده و به جوان نگه داشتن آن کمک نماید.

اخیرا در برخی از مولتی ویتامین‌ها از عصاره بیوفلوونوئیدهای مرکبات به همراه سایر آنتی اکسیدان‌ها استفاده می‌شود که در محافظت از بافت پوست موثرند.

رفع مشکلات و ناراحتی‌های پیش از قاعدگی: این مسائل گریبانگیر جمع کثیری از بانوان بوده و فعالیت‌های روزمره آنها را مختل می‌سازد. این مشکلات معمولا قبل از شروع عادت ماهیانه بروز کرده و عوارضی از جمله دل درد، کمر درد، بی حوصلگی، پرخاشگری و … دارد.

برخی از مکمل‌های مورد استفاده برای بانوان به تقلیل این مشکلات کمک کرده و با داشتن ترکیبات گیاهی از جمله عصاره روغن گل پامچال (Evening primrose oil) ، عصاره روغن گل گاوزبان (Star Flower Oil) و برخی دیگر از ترکیبات گیاهی متداول در پیشگیری از مشکلات پیش از قاعدگی به بانوان کمک نماید.

تقویت سیستم ایمنی:

برای تقویت سیستم ایمنی بانوان حضور ترکیباتی نظیر زینک، سلنیوم و ویتامین C که دارای نقش ثابت شده ای برای افزایش قوای سیستم ایمنی هستند در درون مولتی ویتامین توصیه می‌شود.

تولید انرژی:

برخی از بانوان در انجام فعالیت‌های روزمره خود مدام احساس کسالت و خستگی نموده و بدین جهت مولتی ویتامین مخصوص بانوان باید با داشتن ترکیباتی از جمله ویتامین‌های گروه B و عنصر منیزیوم به تولید انرژی جهت انجام فعالیت‌های روزمره و همچنین به هنگام ورزش کمک نماید.

پیشگیری از کم خونی:

کم خونی در میان بانوان در سنین بلوغ تا یائسگی بسیار متداول بوده و مصرف مولتی ویتامین‌های غنی از اسید فولیک، آهن و ویتامین B12 در این مورد موثر است.

 باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در پنج شنبه 5 بهمن 1391 ساعت 10:26 توسط حمید رضا بابایی HB |

از غذاهای پرچربی قبل از تمرین استفاده نکنید.

تحقیقات نشان داده است ،استفاده از غذاهای پرچربی (بیشتر از ۵ درصد چربی )به مقدار ۵۰ درصد موجب کاهش ترشح هورمون رشد میشود .به همین خاطر سعی کنید از منابع پروتئنی کم چرب مانند پروتئین وی ،گوشت گوساله کم چرب برای ۴ ساعت قبل از تمرین استفاده کنید.

قبل از تمرین کربوهیدرات‌های دیر هضم مصرف کنید.

کربوهیدرات‌های آرام هضم نه تنهابرای مدت بیشتری سطح انرژی شما را بالا نگه می‌دارند بلکه سطح انسولین را نیز پائین  حفظ میکنند سطح بالای انسولین در طول تمرینات موجب افت سطح GH  و کند  شدن فرآیند‌های چربی سوزی میگردد. قبل از تمرینات از میوه‌ها، جو دو سر وحبوبات استفاده کنید.

از مکمل‌های مناسب برای ترشح بیشتر GH استفاده کنید.

از مکمل‌های زیر به مقدار نوشته شده ،۳۰ دقیقه قبل از وعده پروتئینی پیش از تمرین استفاده کنید. تحقیقات ازمایشگاهی تأثیرات مثبت اینها را در ترشح بیشتر هورمون رشد ثابت کرده است :آرژنین (۵-۹گرم)،گلوتامین(۵-۱۰ گرم)،ملاتونین(۵/.-۵گرم)

بدن را قبل از تمرین گرم کنید.

تحقیقات نشان داده است هنگامی‌که دمای قسمت مرکزی بدن در طول تمرینات پائین باشد به همان میزان ترشح هورمون رشد  نیز کاهش میابد. این مشکل هنگامی‌که هوای منطقه سر باشد  بیشتر خود را نشان میدهد . حتما قبل از تمرین به مدت ۵ دقیقه روی تر دمیل پیاده روی به سرعت متوسط داشته باشید و قبل از ست‌های اصلی چند ست گرم کردنی نیز انجام دهید.

هوازی را بعد از وزنه انجام دهید.

مطالعات حاکی از این مسئله است که تمرین هوازی بعد از وزنه به میزان ۳ برابر ترشح هورمون رشد را نسبت به انجام ان قبل از وزنه ،بیشتر میکند. پس هوازی را در حد ۳۰ دقیقه بعد از وزنه انجام دهید.

 باعلم،عضله بسازیم.


+ نوشته شده در پنج شنبه 5 بهمن 1391 ساعت 10:25 توسط حمید رضا بابایی HB |

اگر می‌خواهید سلامتی فوق العاده داشته باشید و همیشه شاداب و سلامت باشید به این توصیه‌های دقت کنید و …

نوشیدن ۸ لیوان آب، خوردن ۵ تا ۷ وعده میوه و سبزی در طول روز، ۸ ساعت خواب، ورزش و پیاده‌روی نیم ساعت در طول روز، رژیم غذایی و … توصیه‌های بهداشتی است که هر فردی برای اینکه سالم بماند باید رعایت کند اما علاوه بر این قوانینی هست که باید در حفظ سلامتی و رسیدن به سلامتی رعایت کرد:


بقیه در ادامه مطلب...به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در پنج شنبه 5 بهمن 1391 ساعت 10:21 توسط حمید رضا بابایی HB |

اگر توقع دارید زمانی که رژیم می‌گیرید، آب توی دلتان تکان نخورد و گرسنه نشوید، یعنی یا برای لاغر شدن خیلی مصمم نیستید یا کلا تعریف درستی از رژیم ندارید! سلامتی و زیبایی حق افرادی است که اراده بهتر و قوی‌تری دارند. همین یک میان وعده را بخورید و شکر خدا را کنید این میان وعده را یا در فاصله صبحانه تا ناهار بخورید، یا در فاصله ناهار تا شام.

 هر روز تعداد آگهی‌هایی که مدعی هستند لاغری بیش از ۱۰ کیلو ظرف کمتر از یک ماه با متد آنها امکان پذیر است بیشتر می‌شود. آنهایی که بعضا فریب این دسته از آگهی‌ها را خورده اند می‌گویند که تنها مقدار کمی‌از وزن آنها کاهش پیدا کرده و پزشکان متخصص تغذیه هم کاملا با آن مخالف هستند.

 

بقیه در ادامه مطالب...به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 26 دی 1391 ساعت 11:22 توسط حمید رضا بابایی HB |

بیشتر پزشکان و متخصصان تغذیه معتقدند که خوردن ویتامین‌ها و املاح در زمان‌هایی می‌تواند جذب بیشتری داشته باشد یا برعکس همراه کردن آنها با بعضی از خوراکی‌ها می‌تواند از اثربخشی آنها بکاهد.

در بین مکمل‌های خوراکی به زمان مناسب خوردن نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم، مثلا بسیاری خوردن کلسیم را در شب پیشنهاد می‌کنند به این دلیل که مصرف Ca در بدن بیشتر در شب صورت می‌گیرد و همچنین به دلیل این که کلسیم می‌تواند به خوابیدن کمک کند...

بقیه در ادامه مطالببه ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟, چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , چه زمانی از ویتامین‌ها استفاده کنیم؟ , ,

+ نوشته شده در دو شنبه 18 دی 1391 ساعت 11:56 توسط حمید رضا بابایی HB |

انگور خشک شده که همه آنرا به نام “کشمش” می‌شناسند، قرن‌ها پیش به وجود آمده است. کشمش در ایران و مصر در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، تولید شده بود و دارای خواص فراوانیست که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم :

۱-کشمش، میوه ای خشک و مغذی است و مانند دیگر خشکبارها در تمام سال یافت می‌شود.

۲- کشمش، یک غذای پر انرژی، کم چرب و کم سدیم می‌باشد و برای افرادی که رژیم‌های کم سدیم را باید رعایت کنند بسیار مفید است.

۳-کشمش، برای سلامت استخوان‌ها و جلوگیری از پوکی استخوان نقش مهمی‌را بر عهده دارد، به همین دلیل مصرف آن برای زنان قبل از یائسگی بسیار مفید است.

بقیه در ادامه مطلب...به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, آشنایی با خواص کشمش, ,

+ نوشته شده در شنبه 18 آذر 1391 ساعت 14:46 توسط حمید رضا بابایی HB |

حلیمی‌که برای صبحانه می‌خورید و سیب زمینی که برای شام میل می‌کنید همه دارای کربوهیدارت  می‌باشند،کربوهیدرات‌ها منبع سوخت برای بدن هستند. در دستگاه گوارش کربوهیدرات‌ها به گلوکز تجزیه می‌شوند.گلوکزقند خون است که درگردش خون جریان پیدا می‌کند. از این قند مغز و اعصاب برای انرژی استقاده می‌کنند.

‏اگر قند به سلول‌های مغزی نرسد. سیستم عصبی شما فلج می‌شود. نظر به این که عضلات تحت کنترل مغز می‌باشند احتمال دارد که احساس ضعف و ناتوانی بکنید.

‏مواد قندی که از تجزیه کربوهیدرات‌ها تولید می‌شنود، مقداری به گلیکوژن تبدیل شده و در جگر و عضلات ذخیره می‌گردد. تقریبا دو سوم گلیکوژن بدن درعضلات ذخیره می‌شود. یک سوم بقیه نیز در جگر انبار می‌گردد. از این گلیکوژن عضلات تجزیه کرده به گلوکز تبدیل می‌نمایند.

‏ورزشکاران در تمرینات نفس گیر طاقتی از غذاها یی مثل ماکارونی، رشته، حبوبات، میوه و سبزیجات و دیگرکربوهیدرات‌ها استفاده می‌کنند تا انرژی لازم را بدست آورند.

‏کربوهیدارت‌ها همان اندازه که برای ورزشکاران طاقتی لازم هستند برای تمرینات قدرتی نیز ضرورت دارند.گلیکوژن موجود درکربوهیدارت‌ها منبع عمده برای سوخت می‌باشد. وقتی مقدارکربوهیدرات‌ها پایین می‌آید، عضلات شما خسته می‌شوند و افت می‌کنند. به این ترتیب کربوهیدرات‌ها در تمرینات سنگین برای عضلات و مغز و اعصاب منبع غذا یی به حساب می‌آیند. نیروی لازم درپرورش عضله ومنابع سوختی چربی ‏در میان منابع غذایی،کربوهیدارت‌ها برای تولید انرژی قوی ترین عنصر می‌باشند. علاوه بر آن کربوهیدرات‌ها در پرورش عضله و سوزاندن چربی نقش اساس ایفا می‌کنند. برای پرورش یک پوند یا نیم کیلو عضله مقدار ۲۵۰۰‏کالری انرژی لازم است. بهترین منبع این انرژی همان کربوهیدارت‌ها هستند.کربوهیدرات‌ها منبعی آماده و پاک و پاکیزه برای ،سلول‌های بدن می‌باشند. در واقع بدن ترجیح می‌دهد که به جای چربی و پروتئین از وجودکربوهیدرات‌ها برای تولید انرژی استفاده نماید. با مصرف کربوهیدرات‌ها، بدن شما پروتئین را برای روز مبادا ذخیره می‌کند. به این ترتیب پروتئین دربدن باقی مانده و برای تولید عضلات و بافت‌های ضروری مصرف می‌شنود.

‏کربوهیدرات‌ها برای سوزاندن چربی‌ها نیز عامل مهمی‌هستند. بدن شما طی یک سری فعل و انفعالات که در سلول‌ها انجام می‌پذیرد جربی را به انرژی تبدیل می‌کند. بخوبی مثل یک تکه هیزم می‌ماند که درکنارشومینه افتاده و آماده است تا وارد آن شده و برای تولید کالری بسوزد.

کالری حاصل ازکربوهیدرات‌هاعضله پرورش می‌دهد ؟

‏کالری حاصل ازکربوهیدراتها برای پروش عضلات ضرورت دارد. پرورش عضله در طی یک سری تمرینات سنگین قدرتی انجام می‌پذیرد. برای این کار مقدار زیادی انرژی لازم است. این انرژی ازکربوهیدارت‌ها بدست می‌آ ید. با یک رژیم غذا یی کربوهیدرات‌ها، مقار زیادی گلیکوژن در عضلات ذخیره می‌گردد. ذخیره کربوهیدرات‌ها برای ادامه تمرینات بعدی لازم است. هر چه تمرینات سنگین تر باشد، حجم عضلات نیز افزون تر می‌شود.

‏برای پرورش نیم کیلو عضله، در هر هفته ۲۵۰۰ ‏کالری اضافه کنید. یعنی در رژیم غذاییخود کالری بیشتری را منظور نمایید. بهتر آن است که روزی در حدود ۵۰۰ ‏تا ۱۰۰۰ کالری افزایش بدهید. اما این کار را به تدریج انجام دهید تا چربی انباشته نشود. برای ورزشکا ران قدرتی توصیه من آن است که اول با روزی ۳۰۰ ‏تا ۳۵۰ ‏کالری آغازکنید و این روش را تا مدتی ادامه بدهید. سپس پس از یکی دو هفته تا ۵۰۰ ‏کالری در روز افزایش دهید. این کار را ادامه دهید تا به روزی ۱۰۰۰ کالری برسید. شرط آن است که مواظب چربی‌ها باشید و اجازه ندهید چربی اضافه در بدن شما انباشته بشود.

‏این کالری‌ها باید ازکجا تامین شود. من می‌گویم که کالری‌ها باید ازکربوهیدارت‌ها فراهم گردد. در قالب غذاها شما می‌توانید آن را بدست آورید. با خوردن تقریبا یک پیاله رشته و یا با خوردن یک عدد موز می‌توانید این مقدارکالری را تامین نمایید. به همین راحتی به همراه این غذاها، مواد دیگری نیز می‌توانید مصرف کنید تا پرورش عضله انجام پذیرد.

‏برای آن که دقیق ترعمل کنید، بهتر است مقدار مصرفی کربوهیدرات‌ها را نسبت به وزن بدن خود محاسبه کنید، مثلا روزی در حدود هشت گرم کربوهیدرات در مقابل هر کیلو وزن بدن شما ضروری می‌باشد.

‏برای افزایش کالری، شاید هم بخواهید که به همراه آن کربوهیدرات مایع مصرف کنید. این هم ممکن است برای شما مناسب باشد.

باعلم،عضله بسازیم.


برچسب‌ها: انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , انرژی برای تمرینات , ,

+ نوشته شده در دو شنبه 13 آذر 1391 ساعت 12:8 توسط حمید رضا بابایی HB |

تنها گوشت لخم و بی چربی منبع کامل پروتئین برای بدنسازان نیست.بلکه به جای آن می‌توانید بسیاری از پروتئین‌های غیر گوشتی را در برنامه غذایی روزانه تان بگنجانید که هر یک نوبت‌های خاص خود را دارند.مهم این است که بدانیم چه وقت و چگونه آنها را به برنامه غذاییمان بیفزاییم.در این مقاله تحلیلی روی رایج ترین منابع پروتئینی غیر گوشتی داریم و اینکه چطور می‌توانیم از آنها برای ارتقاء و افزایش سطح پیشرفت کلی بدن مان استفاده کنیم:به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, منابع پروتئینی غیر گوشتی, ,

+ نوشته شده در دو شنبه 13 آذر 1391 ساعت 11:42 توسط حمید رضا بابایی HB |

*سوپرست عضلات متصل به هم

یک تکنیک دیگر که من برای تلفیق حرکات تفکیکی بهکار میبندم سوپرست کردن عضلاتی است که به یکدیگری متصل شدهاند. برای مثال همسترینگ (پشتپا) با ساق. سعی کنید حرکت پشتپا با دستگاه خوابیده را با ساقپا با دستگاه ایستاده بهصورت سوپرست اجراء کنید. و یا ساقپا نشسته را با جلو با دستگاه سوپرست بزنید یکی از سوپرستهای مورد علاقه من برای عضلات دلتوئید خلفی و پشتبازو اجراء سوپرست نشرخم با دمبل تکدست و پشت بازو با دمبل کیکبک (Kick back) میباشد.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1391 ساعت 11:29 توسط حمید رضا بابایی HB |

زمانی فرا می‌رسد که کاملآ متواضعانه باید به اشتباهات ورزشی خود اقرار کنیم. هر بدنسازی اگر به تارخیچه و آرشیو تمرینی ‏خود نگاهی گذرا بیاندازد مطمئنا به زمانی می‌رسد که کم وبیش با مسئله مهی بنام تمرین زدگی دست پنجه نرم کرده ویا ‏می‌کند. درمورد تمرین زدگی یا تمرین بیش ازحد مقالات زیادی نوشته شده است وشاید این مقاله نیز تکرار مکررات باشد ‏ولی مطمئن باشید ارزش نگهداری بسیاری از مقالات بیش از ۳۰ ‏روز است وباید دائما با رجوع به آنها بیشگیری قبل ازدرمان را نمود. زیرا بسیاری ازمسائل در بدنسازی آنقدر ارجحیت دارند که اگربا کمب بی اعتنایی و بی توجهی با آنها برخورد نمائید به یک فاجعه ومصیبت تبدیل خواهد شد. یکی ازاین مقولات همیشگی تلاش بیش ازحد یا همان به اصطلاح زیاده روی درتمرینات یا Overtraining ‏می‌باشد که درصورت پدیدارشدن شدن را کاملآ ازهدفی که پیش رو دارید دور خواهد نمود.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1391 ساعت 11:26 توسط حمید رضا بابایی HB |

شاید شما هم در زندگی روزمره خود با افرادی برخورد داشته باشید که علیرغم انجام تمرینات ورزشی به استعمال دخانیات روی آورده اند.متاسفانه ورزشکاران با این رفتار آسیب‌های جبران ناپذیری را به خود وارد می‌کنند.ما در این مقاله سعی داریم شما را با ماهیت کلی دخانیات به ویژه سیگار آشنا کنیم و در کنار هم بر علیه مصرف دخانیات تلاش کنیم.به امید روزی که دیگر هیچ ورزشکاری به سوی مصرف دخانیات انحراف پیدا نکند.

هزاران حلقه در این کشور مفقود شده اند و یکی از آن هزاران شناخت علمی‌ورزش کشور ما است. ورزش این کشور نیاز به تزریق شناخت علمی‌دارد، شناخت تنها مقوله ای است که در ورزش می‌تواند تغییر بنیادین ایجاد کند. علم را باید در ورزش پایه گذاری کرد، امروزه بهترین فرصت تاریخی است تا علم را در ورزش نهادینه کنیم اما قبل از رفتن در هر چارچوبی باید فضای آن را معبدی مقدس بدانیم.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در سه شنبه 7 آذر 1391 ساعت 11:20 توسط حمید رضا بابایی HB |

پروتئین ها

pGNC1 5132329dt پروتئین و تاثیر آن در بدن

پروتئین ها از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن و ازت ساخته شده اند . وجود عنصر ازت در ساختمان پروتئینها عنصری اختصاصی است و تمام ویژگیهای مولکول پروتئین و اعمال مختلف بدن در حقیقت مدیون وجود عنصر ازت است که در دو دسته چربی ها و کربوهیدراتها وجود ندارد . واحد ساختمانی پروتئین ها ، اسید آمینه است ، ۲۰ نوع اسید آمینه در ترکیب مواد غذایی و همچنین در ساختمان بدن انسان وجود دارد .

اسیدهای آمینه به سه دسته تقسیم می شوند :

۱- اسیدهای آمینه ضروری .

۲- اسیدهای آمینه نیمه ضروری .

۳- اسیدهای آمینه غیر ضروری .به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, , , بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیینبهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیینبهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین, بهترین نوع پروتئین, خواص مکمل های پروتئینی, عوارض پودر های پروتئینی, مقدار مصرف پروتئین در روز, مکمل پروتیین, پروتئین های کربو دار, پروتئین چیست, پروتئین گینر, پودر پروتیین,

+ نوشته شده در چهار شنبه 24 آبان 1391 ساعت 14:43 توسط حمید رضا بابایی HB |

اگر شما هم جزء کسانی هستید که با شروع تمرینات بدنسازی وسوسه می‌شوید تا رژیم‌های غذایی خود را تغییر داده و رژیم‌های جدیدی که اصولا دارای مقررات سختی است را به اجرا بگذارید و یا با دیدن فیلم‌های سینمایی که در آن یک بدنساز موفق ایفا نقش می‌کند و با خوردن تخم مرغ خام و یا با استفاده از مکمل‌های غذایی در فیلم نیرو و قدرت خود را افزایش داده و آن را به رخ همگان می‌کشد باعث شده تا شما هم به فکر تغییر در برنامه غذایی تان باشید به امید روزی که مثل او شوید.

اگر شما جزء این افراد نیستید و فکر می‌کنید که برای پیشرفت خود نیاز به تغییر در رژیم غذایی تان را دارید،توصیه ما به شما این است که این مطلب را تا انتها دنبال کنید.به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, رژیم غذایی برای بدنسازان مبتدی, ,

+ نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 15:41 توسط حمید رضا بابایی HB |

‏دوپینگ عبارت است از تخدیر نمودن و افزایش کاذب قدرت و نیروی بدن با استفاده از داروها و عوامل مختلف . اکثریت مردم و حتی ورزشکاران اطلاعات زیادی در مورد دوپینگ و نحوه انجام آن ندارند و فقط اسمی‌از آن شنیده و ‏یا ‏فقط می‌دانند که با دارو دوپینگ می‌کنند ولی ا ینکه با چه دارویی،برایشان علامت سوال است .

بقیه در ادامه مطلببه ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: ‏دوپینگ عبارت است از تخدیر نمودن و افزایش کاذب قدرت و نیروی بدن با استفاده از داروها و عوامل مختلف , اکثریت مردم و حتی ورزشکاران اطلاعات زیادی در مورد دوپینگ و نحوه انجام آن ندارند و فقط اسمی‌از آن شنیده و ‏یا ‏فقط می‌دانند که با دارو دوپینگ می‌کنند ولی ا ینکه با چه دارویی, برایشان علامت سوال است , ‏ثابت شده است که اکثرورزشکاران ازروی حس کنجکاوی و ‏حتی در حین تمرینات عادی اقدام به مصرف ا‏ین دارو‌های غیر مجاز و مصیبت بار می‌کنند و ‏اگر کسی باشد که در مورد خطرات و عوارض این داروها با دلایل و مدارک ‏سخن بگوید میزان مصرف کاهش می‌یابد زیرا ورزشکار حاضر نخواهد بود یک ‏عمر اتهام و بدنامی‌و عوارض کشنده این داروها را بر خوشی لحظه ای قهرمان شدن در اثر مصرف این داروها ترجیح دهد , اصولا اولین سوالی که برای هر فرد مطرح می‌شود این است که چرا ورزشکاران از این داروها استفاده می‌کنند و به کدام داروها , محرک و دوپینگ اطلاق می‌شود ؟ ‏مردم عادی و تماشا گرانی که به ورزشگاه ‏و استادیوم ورزشی می‌آیند تا بیشترین احساسات و تشویقهای خود را نثار قهرمان کنند هرگز از عمق و ‏اندازه رقابت سهمگینی که در میدان ورزشی جریان دارد آگاه نیستند , آنچه که در صحنه یک رقابت ورزشی می‌گذرد هیچ چیزی کمتر از یک جنگ واقعی و تمام عیار ‏نیست جایی که چند سانتی متر, چند کیلو , چند گرم و چند ثایه اختلاف می‌تواند یکی را قهرمان و دیگری را مغلوب , یکی را به اوج و ‏دیگری را به حضیض برساند اینجا است که معلوم می‌شود چرا شعار « پیروزی به هر قیمت هدف ورزشکاران قرار می‌گیرد و ‏مصرف انواع دارو‌های زیان بخش و ‏مهلک رواج می‌یابد, ‏این موضوع بدیهی است که هر ورزشکاری الزامأ قهرمان نیست ولی چون امروزه فقط قهرمانان را تحویل می‌گیرند و برای آنها ارزش قایل می‌شوند و نه بازندگان را , لذا به هر قیمتی که شده سعی در قهرمان شدن دارند و قیمتی که ‏برخی از ورزشکاران به شوق قهرمان شدن می‌پردازند بسیار گران است , جوانی که تمام نیروی فکری , روحی و ‏جمعی خود را روی یک رشته از ورزش سرمایه گذاری کرده و نهایت آرزویش کسب یک مدال قهرمانی است و ‏در عین حال هم می‌بیند که اگر فقط چند کیلو اضافه تر, چند ساتتی متر بلند تر و چند ثانیه زود تر به ثبت برساند به آرزویش می‌رسد د یگر هیچ ترد یدی در مصرف قرص و آمپول به خود راه نخواهد داد , چنین تردیدی را تنها یک شخصیت بارز اراده قوی و اندیشه ای پربار می‌تواند رقم بزند و متأسفانه اینها را در دنیای حرفه ایها و‏نیمه حرفه ایهای امروزی به مفت نمی‌خرند ! ‏کمیته پین المللی المپیک و یا مقامات و ‏ترتیب دهندگان بازیها و مسابقات هر ‏چه می‌خواهند بگویند و هر کاری می‌خواهند بکنند قدر مسلم این است که روز به روز بر مصرف انواع مختلف داروها با ترکیبات استروئیدهای آنابولیک, کوکائین , آمفتامین‏ وسایر دارو‌های که در بیش از صدها نوع قرص و آمپول به کار می‌روند افزایش خواهد یافت , ‏ورزشکاری که روزانه چندین ساعت تمرین می‌کند لازم است تا مواد مورد نیاز سوخت و‏ساز بدن وی تامین گردد و آیا این امر تنها با خوردن انواع ‏غذا‌های مختلف و رنگارنگ میسر است البته تامین کلیه نیازهای متابولیکی پایه بدن از طریق مصرف غذاهای پر پروتئین و ‏انواع میوه‌ها امکان پذیر است آ یا ‏همه افراد و ورزشکاران توانایی تهیه یک غذای گران قیمت را دارند و در ثانی آیا هر نوع مواد غذایی برای رفع احتیاجات فیزیولوژیک بدن که بالطبع به هنگام ورزش ‏فعالیت بالا می‌رود کافی است؟ پاسخ منفی است, حتی گاهی اوقات ‏لازم می‌گردد ورزشکار روزانه قرصهای حاوی ویتامین و ‏املاح مصرف نماید ولی متأسفانه همین مصرفها و ‏حس کجکاوی و ‏چشیدن مزه « ‏احساس قدرت »‏وی را به سوی استفاده نابجا ( Misuse ‏)‏دوپینگ سوق می‌دهد و ‏پشگیری از چنین امری تقریبا بنا به دلایل گفته شده محال است, مقالات ارائه شده در بخش استروئیدها و داروهای نیروزا, صرفا جهت افزایش اطلاعات شما در زمینه این داروها می‌باشد, ضمنا مقادیر گفته شده در این مقالات جنبه تئوری دارند و استفاده از این دارو‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود, ‏در یک مجله خارجی نوشته بود : کسی که دوپینگ نکند هم بدبخت می‌شود و کسی که دوپینگ بکند هم بدبخت می‌شود , در حالت اول به خاطر اینکه هیچوقت طعم قهرمان بودن را نخواهد چشید! البته این طور نیست که کسی ورزش بکند و قهرمان نشود بدبخت و بیچاره است بلکه این امر در دنیای ورزشی است و مهمتر آن بستگی به درک, استنباط و ‏احساس فرد از ورزش دارد , تجربیات خارجی زندگی یک شخص بازتاب و ‏انعکاسی از افکار و احساسات درونی فرد است لذا اگر احساس بدبختی و ‏درماندگی نماید بطور اتوماتیک در زندگی بیرونی وی متجلی خواهد شد و این امر ناگزیر از بروز است , در حالت دوم , علت بدبختی به خاطر عوارض خطرناک این داروها در دراز مدت است , ‏عوارضی که دو عضو حیاتی بدن یعنی کبد و ‏کلیه در معرض آن قرار دارند و حالات روانی همچون افسردگی و ‏کاهش شدید نیروی جنسی , ‏ در مورد زنان ورزشکاری که دوپنگ می‌کنند عوارض خطرنا کتر و‏شدیدتر است که بعدأ گفته خواهد شد ولی مسلمأ در خانمها تغییر صدا و خشن شدن آن ‏علائمی‌مانک Virlism ‏( پیدایش حالت مردانگی در زن ) و Hirsutism ‏( رویشی غیر طبیعی مو ) از عوارض جانبی اجتناب ناپذپر است , ورزشکار از خود می‌پرسد : از دارو استفاده کنم و به مدال برسم یا منصف باشم و ‏نفر آخر شوم؟ این یک سؤالی است کاملأ شخصی ‏اگر هدف مدال طلا باشد, ‏پاسخ به سؤال انتخاب بین مرگ و ‏زندگی است , با همه اینها آیا باز هم ‏ورزشکاران باید چشم خود را بر روی حقایق تلخ ببندند و به شوق شهرت و ‏عنوان و ‏مدال همه چیز را زیر پا بگذارند حتی اخلاق و ملامتی خود را البته دوپینگ و‏ استفاده از این داروهای محرک حداقل سالی یک بار اشکال عمده ای ا یجاد نمی‌کند ولی بدبختی ا ینجا است که وقتی یکبار از دارو مصرف کرد و اثرات آن را دید دیگر برای بار دوم نمی‌تواند خود را متقاعد سازد که دوپینگ نکند اینجا است که عوارض کشنده به سراغ وی خواهد آمد , در اوایل آوریل ۱۹۸۷, بریژیت درسل چهره درخشان دو و میدانی آلمان غربی به درد شدیدی در ناحیه پشت مبتلا شد و تلاش پزشکان در درمان وی به نتیجه ای نرسید و در در دهم آوریل ۱۹۸۷ در حالیکه فقط ۲۶ سال ‏داشت ‏درگذشت و مدتی بعد در سپتامبر همان سال معلوم شد که بریژیت در حدود ۱۰۰ ‏نوع دارو می‌خورده و تزریق می‌کرده است تا مدال طلای المپیک ۱۹۸۸سئول را ‏به چنگ آورد, ‏کارل لوئیس دونده مشهور آمریکایی که در المپیک لوس آنجلس ۱۹۸۴ چهار مدال طلا را تصاحب کرد می‌گوید: بسیاری از برندگان مدال طلا از ‏دارو‌های محرک و ‏تقویت کننده استفاده می‌کنند این را همه می‌دانند و مانند روز روشن است, نعیم سلیمانوف که به عنوان بهترین و قویترین وزنه بردار جهان شناخته شده و ‏بنا به دلایلی به ترکیه پناهنده شد می‌گوید:ما مجبور بودیم دارو‌های محرک و تقویت کننده مصرف کنیم و هر کسی که از این امر سرپیچی می‌کرد از تیم اخراج می‌شد و ‏این پزشکان و دار وسازان هستند که با هم رقابت می‌کنند نه ورزشکاران و قهرمانان! دکتر آندره اس ملنیک, اهل شوروی سابق که اکنون به غرب پناهنده شده و قبلا در امور پزشکی ورزشی فعالیت می‌کرده می‌گوید:به قهرمانان تیمهای شوروی استروئیدهای آنابولیک و ‏دارو‌های دیگر داده می‌شود تا به مدال ‏برسد وی می‌گوید که مقامات شوروی بدون اعتنا به بهایی که برای اینکار می‌پردازند ‏قفط به دنبال یک چیز هستند و‏ آن هم پیروزی است و برای تندرستی و‏سلامتی ‏ورزشکاران خود کوچکترین اعتنائی ندارند , ‏بدین ترتیب اندیشه‌های پاک کسانی که در ۳ قرن بش از میلاد مسیح بازیهای المپیک را پایه گذاری کردند اکنون جلوه خود را از دست داده است , ‏قهرمانانی که قرار بود نمایندگان ملتها باشند و بر پایه دوستی و ‏صلح و ‏صفا رقابت کنند اکنون به دستور مقامات کشورهای خود به تمامی‌شیوه‌های پسندیده و ‏ناپسند متوصل می‌شوند تا بر سکوی قهرمانی بایستند و اهداف سیاسی دولتها را جامه عمل پوشاند و‏در این راه جان خود را نیز می‌بازند, بنابراین دارو‌های مخدر و ‏محرک نه تنها جان قهر مانان بلکه هدف و نفس ورزش و آینده را به مخاطره ‏انداخته است , باشد که ورزشکاران با درک نفس عمل و بالا بردن سطح فکر خویش جلو این اهداف را سد کرده و ابهت و‏ صفا و صمیمیت اخلاقی از دست رفته را به جای اول خود بازگردانند, باعلم, عضله بسازیم, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟‏دوپینگ چیست؟, ‏دوپینگ چیست؟, ,

+ نوشته شده در سه شنبه 23 آبان 1391 ساعت 15:37 توسط حمید رضا بابایی HB |

اگر نمی‌خواهید رژیم بگیرید اما دوست دارید وزن کم کنید می‌توانید این ۹ ماده غذایی را خریداری و یخچال‌تان را با آن پر کنید.

اگر نمی‌خواهید رژیم بگیرید اما دوست دارید وزن کم کنید می‌توانید این ۹ ماده غذایی را خریداری و یخچال‌تان را با آن پر کنید. اما فراموش نکنید اینها مواد غذایی جادویی لاغرکننده نیستند بلکه می‌توانید آنها را جایگزین سایر مواد غذایی روزانه‌تان کنید تا کالری کمتری دریافت کنید و وزنتان را پایین بیاورید. اگر می‌خواهید سریع و راحت وزن کم کنید، این فهرست غذایی کمک‌کننده است.

 

بقیه در ادامه مطلببه ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در جمعه 19 آبان 1391 ساعت 10:3 توسط حمید رضا بابایی HB |
شهرت، شانس و قدرت را به فراموشي بسپاريد. در دنياي بدنسازي، كسب عضله و محو چربي جزو اهداف ثانويه هستند. يك بدنساز، در درجه اول به مدت طولاني به جهت حفظ سلامتي خود تمرين مي‌كند و به اين طريق به تدريج عضله كسب كرده و چربي‌هاي اضافي را آب مي‌كند. پس چرا با صرف يك سينه جوجه خشك و چند تكه كلم بروكلي، بدنتان را تحت فشار ده‌ها كيلوگرم وزن مي‌گذاريد، آن هم به اين اميد كه رشد عضله را تحريك كنيد؟ زيرا شما تنها خواهان بزرگ و حجيم شدن هستيد.

شهرت، شانس و قدرت را به فراموشي بسپاريد. در دنياي بدنسازي، كسب عضله و محو چربي جزو اهداف ثانويه هستند. يك بدنساز، در درجه اول به مدت طولاني به جهت حفظ سلامتي خود تمرين مي‌كند و به اين طريق به تدريج عضله كسب كرده و چربي‌هاي اضافي را آب مي‌كند. پس چرا با صرف يك سينه جوجه خشك و چند تكه كلم بروكلي، بدنتان را تحت فشار ده‌ها كيلوگرم وزن مي‌گذاريد، آن هم به اين اميد كه رشد عضله را تحريك كنيد؟ زيرا شما تنها خواهان بزرگ و حجيم شدن هستيد.

ساليان سال است كه روش معمول كسب عضله، صرف مواد غذايي زياد به مدت چند ماه به جهت حجم‌گيري است كه به وسيله يك دوره برجسته به نام دوره تفكيك عضله به منظور سوزاندن چربي‌هاي اضافي و خلق عضلات جديد دنبال مي‌شود. به نظر شما آيا اين روش، بهترين روش به منظور توسعه فيزيك است؟ خب، زمان تغيير مي‌كند و بهترين كار با زمانه پيش رفتن است. با طي زمان، روش‌هاي جديدي به منظور ساختن يك حجم و عضلاني‌بودن فيزيك به وجود آمده است. شيوه ذيل نيز جزو يكي از همين شيوه‌هاي نوين است كه اميدواريم مورد توجه قرار بگيرد.hbbodyبه ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , شيوه كسب عضله , ,

+ نوشته شده در سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت 9:43 توسط حمید رضا بابایی HB |
چرا فعاليت افراد با بالارفتن سن آنها كم مي‌شود؟ چرا هر چه سن ما بالاتر مي‌رود، توجه ما به رعايت شيوه‌هاي سالم زندگي كمتر مي‌شود در حالي كه بيشتر به ان براي حفظ سلامت خود نياز داريم؟ امروزه متاسفانه به دليل شرايط اجتماعي و اتخاذ روش‌هاي نادرست زندگي، براي خيلي از ما سخت است كه به اصول تغذيه خوب پاي‌بند بمانيم و يا تحرك جسمي خود را در سطحي كه تندرستي ما را تضمين كند، ادامه دهيم. اگر شما در يك اداره كار مي‌كنيد، به علت ساعات زياد كار و خستگي پس از آن كمتر مي‌توانيد فعاليت‌هاي بدني خود را پايدار نگه داريد.

چرا فعاليت افراد با بالارفتن سن آنها كم مي‌شود؟ چرا هر چه سن ما بالاتر مي‌رود، توجه ما به رعايت شيوه‌هاي سالم زندگي كمتر مي‌شود در حالي كه بيشتر به ان براي حفظ سلامت خود نياز داريم؟ امروزه متاسفانه به دليل شرايط اجتماعي و اتخاذ روش‌هاي نادرست زندگي، براي خيلي از ما سخت است كه به اصول تغذيه خوب پاي‌بند بمانيم و يا تحرك جسمي خود را در سطحي كه تندرستي ما را تضمين كند، ادامه دهيم. اگر شما در يك اداره كار مي‌كنيد، به علت ساعات زياد كار و خستگي پس از آن كمتر مي‌توانيد فعاليت‌هاي بدني خود را پايدار نگه داريد.

hbbody


+ نوشته شده در سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت 9:38 توسط حمید رضا بابایی HB |

دستگاه اسميت چه دارد؟

hbbody

گرچه وزنه‌هاي آزاد سريع‌ترين راه براي حجم‌سازي هستند اما دستگاه اسميت هم در نوع خودش خيلي مؤثر است. برخلاف يك ميله هالتر، يك ميله از دستگاه اسميت به واسطه محدوده حركتي مشخص و محفوظي كه دارد استفاده از وزنه‌هاي خيلي سنگين را ايمن‌تر مي‌سازد. خيلي ساده بيان كنيم اين طور بايد بگوئيم كه وقتي با دستگاه اسميت كار مي‌كنيد در واقع مي‌توانيد تمام تمركز خود را روي انجام حركت داشته باشيد و از استراحت در دامنه حركت جلوگيري كنيد.

دستگاه اسميت مي‌تواند هم يك حركت وزنه آزاد باشد، هم يك حركت با دستگاه. برخي حركات مهم از جمله اسكوات، پرس سينه، زيربغل هالتر خم و... را مي‌توانيد با اين وسيله تمريني اجرا كنيد و از سوي ديگر حركاتي مثل جلو بازو و ساق پا را نيز مي‌توانيد به عنوان يك حركت با دستگاه روي اين تجهيزات اجرا كنيد.

در اين راهنما كه در اختيارتان قرار دارد، رايج‌ترين و بهترين حركات قابل اجرا با دستگاه اسميت را مي‌شناسيد و احتمال اينكه تا به حال با برخي از آنها مواجه نشده باشيد وجود دارد. براي هر يك از گروه‌هاي عضلاني بدن يك حركت اينجا معرفي مي‌شود كه مي‌توانيد از آن بهره‌گيري كنيد.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در پنج شنبه 11 آبان 1391 ساعت 11:29 توسط حمید رضا بابایی HB |
بگومگوي تغذيه‌اي!
14 بگومگوي تغذيه‌اي! حتماً شما هم بر اين باور هستيد كه يك سري مشكلات بين بدنسازان مشترك است و به عبارتي خيلي‌ها به خاطر عدم رعايت اصول اوليه است كه در پيشرفت و رشد‌ دادن عضلات خود با مشكل مواجهه هستند.

 

حتماً شما هم بر اين باور هستيد كه يك سري مشكلات بين بدنسازان مشترك است و به عبارتي خيلي‌ها به خاطر عدم رعايت اصول اوليه است كه در پيشرفت و رشد‌ دادن عضلات خود با مشكل مواجهه هستند.

 

14 بگومگوي تغذيه‌اي!

بدنسازي رشته‌اي است كه در آن ارتباط تنگاتنگي بين تمرينات و رژيم غذايي وجود دارد. عدم توجه كافي به مبحث تغذيه مي‌تواند تمامي زحمات شما را در باشگاه بي‌نتيجه بگذارد. از سوي ديگر داشتن يك رژيم غذايي ايده‌آل و علمي چنانچه با تمرينات صحيح و كافي همراه نباشد به شما فيزيك عضلاني و زيبا اهدا نمي‌كند بنابراين اين دو عامل با هم تعامل نزديكي دارند كه هر كس براي به حداكثر‌رساندن پتانسيل رشد عضلات بدن خود بايد آنها را در كنار هم مورد نظر داشته باشد. در اين مقاله به بعضي از سئوالات مهم در ارتباط با تغذيه كه از زبان مخاطبان عام بدنسازي مطرح گرديد، پاسخ داده شده كه يقين كنيد برخي از آنها سئوال خود شما نيز مي‌باشد بنابراين چنانچه دنبال پاسخ آن هستيد اين مقاله را بخوانيد.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در پنج شنبه 11 آبان 1391 ساعت 11:24 توسط حمید رضا بابایی HB |

گرایش نوجوانان به رشته پرورش اندام در حال افزایش است. هر روزه نوجوانان زیادی برای عضویت به باشگاه‌های ورزشی مراجعه می‌کنند.اما بدنسازی یکی از موثرترین رشته‌های ورزشی است که باعث افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان می‌شود.این اتفاق زمانی روی می‌دهد که فرد بعد از مدتی که به تمرینات این رشته می‌پردازد، تغییراتی در وضع ظاهری وی به وجود می‌آید که دوستان و همکلاسی‌های وی با مشاهده این تغییرات در وضع ظاهری او،شروع به تحسین او خواهند کرد.بدنسازی نه تنها به نوجوانان کمک می‌کند بلکه باعث ترویج فرهنگ صحیح ورزش،نظم و انض?اط در کارها،بهبودی خلق و خو و همچنین باعث افزایش قدرت مسؤلیت پذیری در نوجوانان خواهد شد.

hbbodyبه ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ر۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ۱۰ نکته طلایی برای موفقیت در رشته پرورش اندام ویژه نوجوانان, ,

+ نوشته شده در سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 15:20 توسط حمید رضا بابایی HB |

تغذیه عنصر اصلی و فرمول موفقیت در بدنسازی می‌باشد.تغذیه انرژی روزانه ما برای انجام فعالیت و همچنین رشد و ترمیم بافت‌ها آسیب دیده بدن را فراهم می‌کند.بدون یک رژیم غذایی خوب،دست یابی به بدنی ایده آل برای شما همچون یک رویا خواهد بود.ما در این مقاله سعی می‌کنیم رکن‌های اصلی یک رژیم غذایی مناسب را بیان کنیم و شما را هرچه بیشتر با اصول تغذیه آشنا کنیم.

 

بقیه در ادامه مطلب...به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, مبانی تغذیه در بدنسازی, ,

+ نوشته شده در سه شنبه 9 آبان 1391 ساعت 15:15 توسط حمید رضا بابایی HB |

چند قاعده ساده می‌تواند به شما کمک کند تا خوابی را که در آرزویش هستید به دست آورید:

 

۱- به خوابتان احترام بگذارید:

آیا شب‌ها به سختی خوابتان می‌برد؟ شاید فقط به این دلیل که علاقه‌مند هستید فیلم را تا آخرش ببینید، کتابی را که می‌خوانید تمام کنید و یا چون با دوستانتان هستید، از وقت خوابتان می‌گذرد.سیکل و یا زمان خواب رفتن حدود یک ساعت و نیم برنامه‌ریزی شده است؛ چنانچه از این «قطار» جا بمانید، باید منتظر قطار بعدی بمانید. بنابراین احتمال می‌رود بدون آنکه بتوانید سوار واگن شوید، داخل تخت‌تان از این پهلو به آن پهلو شوید! همچنین، اگر دیر می‌خوابید، فایده‌ای ندارد که سر شب به رختخواب بروید، چون خوابتان نمی‌برد! زمانی‌که چشم‌ه?یتان بسوزد، خمیازه بکشید و کمی‌احساس لرزش کنید. وقت آن رسیده که به رختخواب بروید. سعی کنید تا جایی‌که امکان دارد هر روز تقریبا در یک ساعت معین به رختخواب رفته و صبح‌ها در ساعت معینی از خواب بیدار شوید. چنانچه به ساعت خوابیدن توجهی نکنید(روزهای تعطیل ساعت ۴ صبح به رختخواب بروید و ۲ بعدازظهر از خواب بیدار شوید) خوابیدن بیش از پیش برایتان مشکل‌تر خواهد بود.

۲- درجه حرارت مناسب را پیدا کنید:

آیا شب‌ها برای آرامش داشتن و برای آنکه خودتان را برای خواب آماده کنید‌، دوش آب گرم می‌گیرید؟ برعکس، بدن انسان زمانی‌که برای خواب برنامه‌ریزی می‌کند، درجه حرارت داخلی‌اش کاهش می‌یابد؛ بنابراین لازم است در این راستا پیش روید و برای تسکین یافتن، یک دوش آب ولرم (حداکثر تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد) بگیرید. همچنین درجه حرارت اتاقتان را تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد برسانید و هنگام خواب پاهایتان را گرم نگه دارید، دانشمندان اثبات کرده‌اند که گرم نگه داشتن پاها به اتساع مویرگ‌ها کمک کرده و این عمل به خواب رفتن کمک می‌کند.

۳- شام سبک بخورید:

غذای سنگین و هضم مشکل، خواب را بر هم می‌زند، بنابراین قبل از رفتن به رختخواب از خوردن شام سنگین خودداری کنید. خوردن گوشت قرمز، غذاهای ادویه‌دار، قهوه و چای را قدغن کنید. میوه و سبزیجات خام، نان سفید، ماکارونی، ماهی و سبزیجات و تمام مواد لبنی که حاوی تریپتوفان- ماده‌ای که در ساخت و ساز سروتونین نقش دارد- هستند را ارجحیت دهید (سروتونین، هورمونی است که موجب آرامش و خواب رفتن می‌شود). هرچه زودتر شامتان را میل کنید؛ ترجیحا ۲ساعت قبل از خواب. جوشانده گیاهانی مثل سنبل طیب، بابونه و…که ضد‌عصبانیت هستند و یا یک لیوان شیر ولرم که اثری آرامبخش دارند بنوشید.

۴- اتاق خوابتان را مرتب کنید:

بد می‌خوابید؟ چنانچه تلویزیون پایین تخت‌تان قرار دارد فورا آن ‌را سر جایش بگذارید؛ این عمل یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که توسط متخصصان خواب به آن توصیه شده است. همچنین اتاق کارتان نباید اتاق خوابتان باشد و بدتر آنکه در بستر مشغول به کار باشید. اتاق خواب مکانی است برای خوابیدن نه سالنی برای فعالیت‌های مختلف، خود بستر هم بخش مهمی‌است. به‌سختی می‌توان شبی خوش را روی تختی گذراند که تشکش نافرم باشد تشک هر ۱۰ سال عوض می‌شود؛ تشک شما چطور، چند سال از عمرش می‌گذرد.

۵- ذهنتان را مشغول نکنید:

چنانچه خوابتان سبک باشد، برخی از فعالیت‌های ذهنی به‌شدت خوابتان را مختل می‌کند. از این‌رو، تلویزیون، بازی‌های ویدئویی و تمام نگرانی‌هایی مثل مالیات، حسابرسی، ورق‌هایی که باید تصحیح شوند و… را کنار بگذارید. همچنین بحث و مشاجره‌های زن و شوهری را نیز قدغن کنید. این عمل موجب عصبانیت‌تان شده سپس زمانی‌که سرتان را روی بالش می‌گذارید مدام آن ‌را تکرار کرده و خوب نمی‌خوابید.

 

 باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در جمعه 5 آبان 1391 ساعت 12:49 توسط حمید رضا بابایی HB |

hbbody

از زمانی که گفته شد جی کاتلر روزی قهرمان مسترالمپیا می‌شود حدودا ۱۰ ‏سال می‌گذرد. در سال ۱۹۹۵ ‏یک بدنساز ۲۲ ‏ساله جوان با موهای بلوند با سابقه ای کم وارد مسابقات لاس وگاس شد و توانست قهرمان قهرمانان شود.در واقع از همان زمان بود که تصاویر او در تمامی‌مجلات مشهور بدنسازی به چاپ رسید و برخی حتی عکس او را زینت بخش جلد مجله خود نمودند و این در حالی بود که او هنوز در سطح ملی مسابقه نداده ‏بود!به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در جمعه 5 آبان 1391 ساعت 12:33 توسط حمید رضا بابایی HB |

تمرینات شوک‌دهنده سوپرست در سوپرست 

 بدون شک تمرینات سوپرست به‌عنوان شوک‌دهنده شماره یک به حساب می‌آیند. مزایائی‌که این تکنیک برای بدنسازان دارا می‌باشد بی‌شمار است. برای مثال، در قیاس با تمرینات معمولی فیبرهای عضلانی بیشتری در طول تمرین وارد عمل می‌شوند. هورمون رشد بیشتری ترشح می‌شود. افزایش دانسیته (چگالی) و میتوکندری (اتاقک ـ سوخت‌ساز) که منجر به تولید بیشتر انرژی می‌شود، رخ خواهد داد.

این سؤالی است که هر بدنساز واقعی می‌بایست قبل از ورود به باشگاه از خود بپرسد. این بدین معنی می‌باشد که هر بار که پا به باشگاه می‌گذارید تا تمرین کنید می‌بایست تمریناتتان از جلسه قبل مثمرثمرتر و با شدت بیشتر اجراء شود. درا ین مقاله سعی شده تا راه‌کارهائی که باعث می‌شود به این هدف نائل شوید برایتان توضیح داده شود.

هموستاسیس (Homeostasis) دشمن واقعی بدنسازان به‌حساب می‌آید. بدن به‌صورت طبیعی در مقابل هرگونه تغییری از خود مقاومت نشان می‌دهد و همیشه دوست دارد که وضعیتش ثابت و بدون تغییر باقی بماند. به‌صورت ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد که بدن اصلاً دوست ندارد که بزرگ‌تر شود. اگر شخص بخواهد که بر این حالت غلبه کند می‌بایست بدن را تحت‌فشار قرار دهد تا بتواند این سیستم پیچیده بدن را مجبور به قبول تغییر کند. این حالت بدن که دوست دارد در یک حالت ثابت و بدون تغییر باقی بماند را هموستاسیس می‌نامند. در این مقاله راه‌های غلبه ?ر این خصیصه بدن ارائه شده است و به عقیده من بهترین راه برای غلبه بر این حالت استفاده از سیستم‌های شوک‌دهنده می‌باشد. شوک را این‌گونه تعریف می‌کنند (یک حمله یا وزش ناگهانی و قدرتمند) یک معنی دیگر برای شوک تحریک فوق شدید سیستم‌های عصبی به‌وسیله عبور جریان الکتریکی در داخل بدن می‌باشد. به‌کار بردن تکنیک‌های شوک‌دهنده دقیقاً مثل این عمل می‌کند که یک‌دفعه فرد را برق بگیرد ولی برخلاف برق‌گرفتگی که منجر به مرگ فرد می‌شود در بدنسازی بدن می‌بایست خود را با وضعیت منطبق سازد.

با تمام وجود این خیلی مهم می‌باشد که بدانید بدن به این نوع سیستم تمرینی هم عادت می‌کند این ماشین پیچیده دارای قدرت خارق‌العاده ای در منطبق ساختن خود با محیط و وضعیت جدید می‌باشد. آیا روزهای اولی که بدنسازی را شروع کردید هر حرکت و سیستم تمرینی برایتان کاری و مفید واقع می‌شد ولی به مرور زمان بدن در مقابل تمرینات مقاوم‌تر و مقاوم‌تر می‌شد و دیگر مثل سابق به تمرینات پاسخ نمی‌داد. اگر بیائید و یک‌نوع سیستم شوک‌دهنده را برای مدت زمان متوالی به‌کار ببندید بدن می‌آموزد که چطور از پس آن برآید. بدین ترتیب رشدی‌که من?ظر آن هستید حتی در بهترین حالت تمرینی هم در حداقل‌ترین مقدار خواهد بود. این دقیقاً مثل صحنه نبرد می‌باشد. اگر یک طرف سلاح جدیدی بسازد طرف مقابل سریعاً مثل آن‌را می‌سازد راه‌حل در این مدت می‌باشد که بتوان به‌طور مستمر تغییر حاصل کرد و بدین ترتیب بدن را گیج کرد و در این‌صورت است که از باشگاه سربلند خارج خواهید شد.

سلطان تمرین‌های شوک‌دهنده

بدون شک تمرینات سوپرست به‌عنوان شوک‌دهنده شماره یک به حساب می‌آیند. مزایائی‌که این تکنیک برای بدنسازان دارا می‌باشد بی‌شمار است. برای مثال، در قیاس با تمرینات معمولی فیبرهای عضلانی بیشتری در طول تمرین وارد عمل می‌شوند. هورمون رشد بیشتری ترشح می‌شود. افزایش دانسیته (چگالی) و میتوکندری (اتاقک ـ سوخت‌ساز) که منجر به تولید بیشتر انرژی می‌شود، رخ خواهد داد.

*سوپرست را سوپرست نگه‌دارید!

نکته‌ای که اکثر بدنسازان به آن بی‌توجه هستند چند منظوره بودن حرکات سوپرست و به‌کارگیری آن برای رشد مستمر می‌باشد. من اکثر اوقات می‌شنوم که افراد به همدیگر در داخل باشگاه می‌گویند که این‌قدر از حرکات سوپرست انجام ندهید چون باعث این می‌شود که تأثیر خود را از دست بدهد و به یکدیگر تأیید می‌کنند که فقط زمانی حرکات سوپرست را استفاده کنند که به ایست عضلانی رسیده‌اند. ولی من می‌گویم سوپرست را برای جلوگیری از رسیدن به نقطه ایست عضلانی به‌کار ببرند. حرکات سوپرست را می‌توان با تنوع بسیار زیادی انجام داد و به این طریق?همیشه به بدن شوک داده و در عین حال احساس یکنواختی و خستگی هم نکرد.

*قواعد اصلی در حرکات سوپرست

حرکات سوپرست را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱. سوپرست برای افزایش حجم ۲. سوپرست برای تفکیک بیشتر. ابتدا اجازه بدهید که منظور خود را از حجم و تفکیک بیان کنیم.

*تمرینات مربوط به حجم

حرکت حجم‌ساز به حرکتی گفته می‌شود که برای بلند کردن وزنه به بیشتر از یک عضله نیاز باشد. در این قبیل حرکات معمولاً عضلات زیادی درگیر می‌شوند تا بتوان حرکت را انجام داد.

حرکات را می‌توان به‌دو نوع تقسیم کرد. حرکات پرسی و حرکات کششی و یک حرکت ترکیبی یا حجم‌ساز در هر دو نوع حرکت چه پرسی و چه کششی باعث می‌شود که یک گروه عضلانی درگیر شوند برای مثال حرکت پرس سینه بیشترین فشار را بر روی عضلات پکتورال (Pectorals) وارد می‌سازد و عضلات دلتوئید جلوئی و میانی و پشت‌بازو هم در این حرکت درگیر می‌شوند. این عضلات عضلاتی هستند که در قسمت پرسی حرکت وارد عمل می‌شوند.

در صورتی‌که در حرکت زیربغل با‌هالتر بیشترین فشار بر روی عضلات پشت می‌باشد ولی عضلات جلوبازو و ساعد هم به‌عنوان عضلات کمک‌کننده وارد عمل می‌شوند.

حرکات ترکیبی دارای مزایای بسیار زیادی می‌باشند:

۱. باعث افزایش حجم عضلات می‌شوند. هیچ حرکتی به اندازه حرکات ترکیبی باعث افزایش سایز و حجم عضلات نمی‌شود.

۲. باعث ارتقاء سطح هماهنگی بین عضلات و سیستم عصبی شده است.

۳. ضخامت و چگالی عضلات را نیز افزایش می‌دهد. حرکات ترکیبی نه تنها باعث افزایش سایز عضلات شده بلکه باعث پرتر و سفت‌تر به‌نظر رسیدن عضلات نیز می‌شود.

برای نمونه در حرکت پرس بالاسینه با دمبل حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد فشار بر روی عضلات سینه می‌باشد. البته بسته به مقدار وزنه و تعداد تکرار این درصد در محدوده مشخص شده تغییر می‌کند و عضلات سرشانه و پشت‌بازو الباقی فشار را متحمل می‌شوند. برای مثال در حرکت جلوبازو با‌هالتر ایستاده این عضله جلوبازو است که بیشترین فشار را متحمل می‌شود ولی عضلات پشت و ساعد نیز به‌عنوان عضلات کمکی در این حرکت عمل می‌کنند پس حرکت جلوبازو با‌هالتر هم جزء حرکات ترکیبی و حجم‌ساز به‌شمار می‌آیند. چند حرکت حجم‌ساز دیگر که می‌توان از آنها نام بر? عبارتند از کول با‌هالتر، بارفیکس، پول‌اور.

*حرکات تفکیکی

حرکات تفکیکی به حرکتی گفته می‌شود که یک عضله تمام فشار را متحمل می‌شود. بعضی اوقات می‌شنویم که افراد می‌گویند حرکات تفکیکی به‌هیچ عنوان باعث افزایش حجم نمی‌شوند من به این افراد می‌گویم که اصلاً این‌طور نیست.

برای مثال حرکت جلو بازو لاری با‌هالتر دقیقاً یک حرکت تفکیکی به حساب می‌آید زیرا فقط عضله جلوبازو در این حرکت درگیر می‌باشد. آیا کسی هست که در خصوص حجمی‌که از طریق اجراء این حرکت به‌دست می‌آید بحث کند.

حرکت جلوبازو با دمبل تمرکزی هم به همین صورت می‌باشد کدام حرکت است که به اندازه این حرکت باعث پیک‌شدن بازو شود. حرکات تفکیکی و تک‌عضله‌ای نقش بزرگی در بدنسازی دارا هستند. اگر یک تازه‌کار هستید توصیه می‌شود که این حرکات را هر از چند گاهی انجام دهید و بیشتر انرژی و تمرکز خود را بر روی حرکاتی ترکیبی و پایه‌ای متمرکز سازید. هر چه‌قدر که در بدنسازی باتجربه‌تر می‌شوید نیازتان به این حرکات تفکیکی بیشتر می‌شود البته با تمرکز بر روی حرکات پایه‌ای و ترکیبی حجم عضلات افزایش می‌یابد ولی از لحاظ تقارن و بالانس شدن عضلات?آن‌چنان مفید و کارا نمی‌باشند.

”با دانستن این نکته نتیجه می‌گیریم که حرکات تک‌عضله‌ای یا همان تفکیکی دارای فواید زیادی می‌باشند“

۱. باعث افزایش ارتباط ذهن با عضله می‌شود و این افزایش ارتباط باعث می‌شود که عضلات یاد بگیرند که خود را برای دوران افزایش حجم بهتر هماهنگ کنند. برای مثال یک بدنساز مبتدی وقتی حرکت بارفیکس را تا نهایت خستگی عضلانی انجام می‌دهد روز بعد در عضلات بازویش احساس درد می‌کند علت این امر این است که این فرد از لحاظ ارتباط ذهن با عضلات پشت بدن ضعیف می‌باشد. هنگامی‌که یاد گرفتید که ارتباط بین ذهن و عضلات پشت را قوی کنید خواهید دید یک‌دفعه چقدر به تعداد بارفیکس‌تان اضافه می‌شود زیرا عضلات پشت در قیاس با عضلات بازو بسیار ?وی می‌باشند. و آن‌موقع است که رشد عضلات پشت را شاهد خواهید بود و به‌جای این‌که بازوهای‌تان خسته شوند این عضلات پشت است که به نهایت خستگی عضلانی می‌رسد.

۲.تقارن: هیچ حرکتی به اندازه حرکات تک‌عضله‌ای و تفکیک‌کننده باعث شکل دادن به عضله نمی‌شود به احتمال زیاد پیش خودتان خواهید گفت که بدنسازی یعنی حجم. ولی تقارن و تفکیک عضلانی هم به اندازه حجم مهم می‌باشد. یک نگاه به رونی کلمن قهرمان مستر المپیا بیندازید. رونی واقعاً یک بدنساز فوق حجیم می‌باشد ولی در عین حال از تفکیک و فرم عضلانی ایده‌آلی نیز برخوردار می‌باشد. این‌را به خاطر داشته باشید که هر چقدر عضلات‌تان از تفکیک بهتری برخوردار باشند به همان اندازه هم بر روی سن مسابقات و هم در کنار ساحل خودنمائی می‌کنند.

۳. میتوکندری افزایش‌یافته و جریان خون هم افزایش می‌یابد. دلیل اینکه در حرکات تک‌عضله‌ای خون زیادی در عضله پمپ می‌شود، شدت جریان خون فوق‌العاده زیاد در آن عضله می‌باشد. این افزایش تمرکز خود در یک عضله بافت سفت‌تر شدن و رگی‌تر شدن عضله می‌شود. ضمن اینکه میتوکندری هم افزایش سایز می‌دهد. (میتوکندری به اطاقکی گفته می‌شود که سوخت و ساز مورد نیاز عضله در آن صورت می‌گیرد( و هر چقدر سایز این اطاقک بزرگ‌تر شود به همان نسبت سوخت و ساز بیشتری در آن صورت می‌گیرد و انرژی بیشتری تولید می‌شود و انرژی بیشتر یعنی افزایش قدر?.

حرکت تک‌عضله‌ای می‌بایست به‌نحوی اجراء شود که حدود   ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد فشار را همان عضله متحمل شود و عضلات ثانویه کمک‌کننده استراحت کنند. برای مثال در حرکت جلوبازو لاری عضلات ساعد سرشانه اندکی درگیر می‌باشند ولی این عضلات جلوبازو هستند که اکثر فشار را متحمل می‌شوند. یک روش بسیار مؤثر برای اینکه بتوان حرکات ترکیبی را هم از لحاظ آوردن فشار بر روی یک عضله مثل حرکات تک‌عضله‌ای درآورد اینست که بر روی میز بنشینید و حرکت را انجام دهید به همین سادگی. نشستن بر روی میز باعث می‌شود که دیگر نه از عضلات پشت و نه از عض?ات پا کمک بگیرید. برای مثال جلوبازو با دمبل نشسته بر روی میز یا نشر جانب نشسته.

*تلفیق حرکات ترکیبی یا چندعضله‌ای با حرکات تک‌عضله‌ای برای هرچه مؤثرتر کردن سوپرست

در ذیل چهار روش سوپرست آورده شده است:

۱. سوپرست یک حرکت چند عضله‌ای با یک حرکت چندعضلهظای دیگر (مثال: اسکوات با پرس پا با دستگاه)

۲. سوپرست یک حرکت چند عضله‌ای با یک حرکت تک‌عضله‌ای (مثال: پرس سرشانه با‌هالتر با نشر جانب با دمبل)

۳. سوپرست یک حرکت تک‌عضله با یک حرکت چندعضله (مثال: نشر جانب با دمبل با پرس سرشانه با‌هالتر)

۴. سوپرست یک حرکت تک‌عضله‌ای با یک حرکت تک‌عضله‌ای دیگر (مثال: نشر جانب با دمبل با نشر از جلو با دمبل)

بائید هر چهارمورد فوق را به‌صورت دقیق‌تر تحت بررسی قرار دهیم.

*سوپرست یک حرکت ترکیبی (چندعضله‌ای) با حرکت ترکیبی (چندعضله‌ای) دیگر

بدون شک با اجراء یک‌چنین سوپرست‌هائی، حجم عضلات‌تان افزوده خواهد شد. البته اجراء یک چنین سوپرستی واقعاً سخت و دردناک می‌باشد. البته بهتر است یک چنین سوپرستی را در زمان افزایش حجم و دوره اجراء کنید. زیرا در این زمان منابع کربوهیدرات بدن غنی می‌باشد. نه تنها با اجراء یک‌چنین سوپرستی شاهد افزایش حجم خواهید بود بلکه ترشح هورمون رشد و تستسترون هم به‌صورت طبیعی به‌حد بسیار بالا خواهد رسید و بدن در یک وضعیت آنابولیک (رشد) باقی خواهد ماند. همانطور که می‌دانید این وضعیت یعنی رشد عضلات. از مزایای دیگر یک‌چنین سوپرست? افزایش قدرت، استقامت و بالارفتن چگالی استخوان‌ها می‌باشد.

چند مثال تمرینی از این نوع سوپرست:

۱. زیربغل با‌هالتر خم + ددلیفت

۲. شراگ با‌هالتر ایستاده از پشت + شراگ با‌هالتر از جلو

۳. بارفیکس + زیربغل با‌هالتر خم

۴. پرس بالا سینه با دمبل + پرس زیرسینه با‌هالتر

۵. پرس سرشانه با‌هالتر از جلو + کول با دمبل

۶. جلو بازو با‌هالتر دست برعکس (دست از رو) + جلوبازو چکشی

۷. پشت‌بازو با‌هالتر ایستاده + پشت‌بازو با‌هالتر خوابیده دست جمع

۸. اسکوات + لانج با‌هالتر

۹. اسکوات + پرس با‌هالتر

پیشنهاد من این است که تمام حرکات ترکیبی (چند عضله‌ای) را به‌صورت یک لیست درآورید و سوپرست مورد علاقه و کارا برای خود را از آن انتخاب کنید سعی کنید تمرکز خود را بر روی نقاط ضعف قرار بدهید و بدین ترتیب آن عضلات را هم پیشرفت دهید. برای مثال اگر عضلات پشت‌تان پهن نیست سوپرست زیربغل با‌هالتر خم دست‌باز را با بارفیکس دست باز اجراء کنید.

 باعلم،عضله بسازیم.+ نوشته شده در جمعه 5 آبان 1391 ساعت 12:26 توسط حمید رضا بابایی HB |

با وجود اینکه این حرکات باید به صورت پایه قبل و بعد ازهر جلسه تمرین انجام شود,اما اغلب ورزشکاران , حتی بدنسازان حرفه ای , از آن غفلت میکنند که دلیل اصلی آن عدم آگاهی از فواید انجام آن و مضرات انجام ندادن آن است.

*فواید انجام قبل و بعد از تمرینات:

۱-جلوگیری از مصدومیت: یک مصدومیت جزیی میتواند تمرینات را برای یک ماه یا بیشتر به تاخیر بیاندازد. گرم کردن بدن بوسیله افزایش انعطاف پذیری و جریان خون احتمال کشیدگی عضله و درد مفاصل را کاهش میدهد.

۲-افزایش انعطاف پذیری: علاوه بر جلوگیری ا زمصدومیت در اجرای صحیح حرکت و افزایش کلی انعطاف بدنی نقش اساسی دارد.

۳-روان سازی مفاصل: باعث نرم شدن مفاصل میگردد.

۴تمرکز و انجام صحیح حرکت: گرم کردن بدن دارای اثرات مثبت ذهنی و تمرکز فکری نیز هست. همینطور , با انجام یک ست از حرکت با حداقل وزنه, علاوه بر گرم کردن بدن, فرم صحیح انجام حرکت با تمرکز بیشتر بدست می‌آید.

۵-افزایش کارآیی عضلات : با پمپاز خون به عضلات , قدرت انقباض افزایش می‌آید.

 

*نحوه گرم کردن بدن قبل از تمرین:

بالا بردن ضربان قلب, انجام یک حرکت هوازی با شدت کم و زمان کم جهت افزایش ضربان قلب و گردش خون. مثلا ۵ ۱۰ دقیقه تردمیل یا دوچرخه, حرکت پروانه , بالا پایین پریدن ملایم, طناب زدن…. توجه شود که این حرکات فقط در حد گرم کردن بدن انجام شود نه تلف کردن انرزی.

انجام حرکات کششی مربوط :

سعی شود که حرکات کششی مربوط به همه گروههای عضلانی و مفاصل انجام شود. ولی با تمرکز بیشتر روی گروهی که تمرینات مربوط به آن را انجام میدهیم. گرم کردن ساعد و مچ دست را که تقریبا در تمام حرکات درگیرند فراموش نشود.

۹-انجام فعالیت اصلی مختصر از حرکاتی که در برنامه مورد استفاده قرار میگیرند با وزنه سبک مثلا ۴۰ ۳۰ در صد حداکثر, بهتر است از حرکت اصلی مربوط به گروه عضلات مورد نظر استفاده شود. مثلا حرکت پرس سینه‌هالتر با وزنه کم در یک ست ۱۵ تایی. یا حرکت بارفیکس برای شروع تمرینات زیربغل و پشت که در آن کشش هم وجود دارد.

* سرد کردن:

تاثیرات مثبت زیادی دارد که اصلی ترین آنها نقش ریکاوری و بازسازی است. انجام حرکات کششی پس از تمرین علاوه بر افزایش انعطاف پذیری , زمان لازم را برای بازگشت تدریجی گردش خون و قلب فراهم میکند. همچنین از تجمع اسید لاکتیک در عضلات و بروز کوفتگی عضلات جلوگیری میکند و دمای بدن به حالت عادی بازمیگردد. همچنین انجام حرکات ملایم و با شدت کم و استفاده از تردمیل یا دوچرخه با زمان و شدت کم برای بازگشت بدن به حالت اولیه و گرفتن دوش با آب ولرم پس از تمرینات توصیه میگردد.+ نوشته شده در جمعه 5 آبان 1391 ساعت 12:18 توسط حمید رضا بابایی HB |

تقریبا هر ورزشکاری در طی دوران زندگی خود تمامی‌سعی و تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از ذخیره شدن چربی در اطراف بدنش جلوگیری کند و یا حداقل از مقدار افزوده شدن بر این چربی‌ها کاسته و وضعیت ظاهری خود را در شرایط خوبی حفظ کند.

اما اکثریت قریب به اتفاق این ورزشکاران به دنبال روش‌هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها از شر چربی‌های ذخیره شده خلاص شوند آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن!

اگر شما هم جزء این گروه هستید باید به شما بگویم که حقیقت بزرگی را فراموش کرده اید، این حقیقت که شما در بیشتر ماه‌های سال مشغول به پرخوری می‌باشید و یکباره با گرم شدن هوا و پوشیدن تی شرت‌های مختلف متوجه اتفاق ناخوشایندی می‌شوید که در ماه‌های گذشته به وقوع پیوسته است،حال  که با این مشکل روبرو شدید به فکر از دست دادن این چربی‌ها می‌افتید و دست به هر کاری می‌زنید تا این وضعیت را تغییر دهید.اگر شما هم جزء این گروه هستید و یا نمی‌خواهید در آینده دچار چنین مشکلی شوید پس شما را دعوت می‌کنم تا ادامه مطلب را با دقت ?خوانید.

نکته مهمی‌که اکثر افراد از آن اطلاعی ندارند این است،که چربی‌های شکم جزء مقاوم ترین نوع از چربی‌ها ی موجود در بدن است.اگر شما به دنبال کسب موفقیت در این مسیر دشوار هستید باید به این حقیقت فوق واقف باشید و بدانید از بین بردن چربی‌های اطراف شکم کار دشواری است.دلیل آن این است که بدن این نقطه را جزء مرکز حیاتی ذخیره چربی خود در نظر می‌گیرد تا در روز مبادا از این منبع عظیم انرژی استفاده کرده و شما را از شرایط بحرانی همچون بیماری و گرسنگی‌های طولانی نجات دهد.

از نظر فیزیو لوژیکی محل ذخیره شدن چربی در اطراف شکم با نقاط دیگر بدن تفاوت دارد به چه دلیل؟

به این دلیل که بدن برای محافظت از اندام داخلی و سیستم گوارشی خود چربی‌ها را در این نقطه ذخیره می‌کند تا در شرایطی که به شما ضربه ای بر اثر بی احتیاطی و یا تمرینات ورزشی و یا تصادف وارد می‌شود،از اندام داخلی و دستگاه گوارش شما محافظت کرده تا به شما آسیبی نرسد( بدن برای حمایت از اندام‌های داخلی خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند،برای محافظت از مغز جمجمه وجود دارد و برای محافظت از سیستم تنفسی از قفسه سینه). اما این لایه محافظ در بسیاری از موارد با رعایت نکردن رژیم غذایی مناسب به لایه ای ضخیم از چربی تبدیل ش?ه که برای ورزشکار خوشایند نیست.

برای شروع شما باید فرایند ذخیره سازی چربی را متوقف ساخته و در مرحله بعدی تلاش خود را بر روی از دست دادن چربی متمرکز کنید.به یاد داشته باشید فقط گفتن اینکه من از همین امروز شروع می‌کنم کافی نیست،شما باید انتظارات واقع بینانه ی در طی مدت زمان مشخصی از خود داشته باشید تا بتوانید به هدف خود دست یابید.

نکته اول: اجازه بدهید تا بحث مان را با ورزش کردن شروع کنیم که دشمن اصلی چربی است.

مرحله اول فشار مضاعف،مطمئن شوید که در طی تمرینات ورزشی خود از وزنه‌های متوسط به سنگین استفاده می‌کنید تا فرایند سوزاندن چربی و ساخت عضله را در شیب مثبت قرار دهید.شما باید از تکرارهایی در محدوده ۶ الی ۱۲ عدد استفاده کنید و بدنتان را در شرایط آنابولیک قرار داده و از فواید آن حداکثر استفاده را ببرید.

نکته دوم: انجام فعالیت‌های هوازی (ایروبیک) به طور منظم در طی هفته.

بهترین زمان برای انجام تمرینات هوازی،بعد از تمرین با وزنه می‌باشد چون بدن با خالی کردن منابع گلیکوژن عضلات شروع به تامین انرژی مورد نیاز خود از منابع چربی می‌کند.بهترین روش برای به حداکثر رساندن چربی سوزی در طی فعالیت‌های هوازی استفاده از روش اینتروال می‌باشد.این روش از دو مرحله تشکیل شده است. شما در مرحله اول باید مدت زمان ۱ دقیقه با سرعت بالا دویده و پس از گذشت این زمان سرعت خود را کاهش داده و ضربان قلب خود را به حالت عادی بازگردانید(در مدت زمان ۱ دقیقه) و دوباره این فرایند را به اجرا بگذارید.این روش تمر?نی باعث آزاد شدن مقدار زیادی از اسیدهای چرب شده و آمادگی بافت‌های عضلانی بدن برای جذب و سوزاندن این اسیدهای چرب را افزایش می‌دهد.

با به کارگیری این شیوه تمرینی بعد از گذشت چند هفته،شاهد کاهش چربی‌های بدنتان خواهید بود.در نهایت،مهم ترین و حیاتی ترین نکته تعیین کننده و کامل کننده فرایند چربی سوزی رعایت رژیم غذایی مناسب می‌باشد.با رعایت نسبت میان کربوهیدرات،چربی و پروتئین قادر خواهید بود این چرخه را کامل کنید.سعی کنید به مرور زمان از میزان کربوهیدرات و چربی کاسته  و بر میزان پروتئین دریافتی خود بیفزایید،این افزایش مصرف پروتئین باعث کاهش چربی بدن خواهید شد.

شما می‌توانید به ازای  هر پوند از وزن بدنتان ۱/۵ گرم پروتئین مصرف کنید.دقت داشته باشید این پروتئین باید در طی چند وعده غذایی و در طی روز همراه با کربوهیدرات و چربی‌های مفید (امگا۳،روغن زیتون) مصرف شود.

در آخر مقاله باید خدمتتان عرض کنم که تنها کسانی موفقیت بزرگی در زندگی خود کسب می‌کنند که طعم روزهای سخت را به خود بچشانند و هیچ کسی نمی‌تواند با راحتی و بدون تلاش به اهداف بزرگ دست یابد،پس با چشیدن طعم روزهای سخت، روزهای شیرین موفقیت را در زندگی به خود هدیه کنید.

نویسنده: ونیس دلمونته

مترجم: داود جعفری+ نوشته شده در پنج شنبه 4 آبان 1391 ساعت 10:58 توسط حمید رضا بابایی HB |

پروتئین‌ها مانند بلوک‌های ساختمانی هستند،همانطور که بلوک‌های ساختمانی باعث ساختن ساختمان می‌شود،پروتئین نیز باعث رشد و ترمیم بافت‌های ماهیچه ای می‌شود.ماهیچه‌ها در تمامی‌فعالیت‌های روزانه ما حضور دارند و هر فعالیتی که ما انجام می‌دهیم باعث تجزیه آنها می‌شود بخصوص در مورد ما که به تمرینات مقاومتی بدنسازی می‌پردازیم.نمونه‌هایی از مواد غذایی گروه اول که سرشار از پروتئین هستند شامل:گوشت گاو،تخم مرغ،شیر،پنیر،ماهی و البته پروتئین‌های ساخته شده که به صورت مکمل در بازار موجود است.به ادامه مطلب بروید ...

+ نوشته شده در دو شنبه 1 آبان 1391 ساعت 12:36 توسط حمید رضا بابایی HB |

مزیت‌های مصرف یک نوشیدنی ورزشی به جای آب و ‏به منظور حفظ تعادل مایعات بدن و عملکرد ورزشی؛ به چهار فاکتور  زیر استوار است:

‏۱ -کمیت مایع مصرف شده

۲ -مدت زمانی که لازم است تا مایع از معده تخلیه شود،(سرعت تخلیه معده)

۳ -مدت زمانی که لازم است،تا مایع توسط روده کوچک جذب شود،(سرعت جذب روده ای)

۴ ‏- و ‏این که آیا نوشیدنی مصرفی، کربوهیدرات‌های اگز وژنز را برای کمک به استفاده سوبسترایی،فراهم می‌آورد.به ادامه مطلب بروید ...
برچسب‌ها: , ‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر‏مزیت‌های استفاده از نوشیدنی‌های ورزشی به جای مایعات دیگر,

+ نوشته شده در دو شنبه 1 آبان 1391 ساعت 11:27 توسط حمید رضا بابایی HB |

هدف از انجام کششی ، کشیدن آرام عضلات ، قبل از انجام تمام ورزشها و همچنین افزایش انعطاف پذیری بافتها می‌باشد ، در صورت انجام صحیح حرکات کششی ، از بروز جراحات در اعضای بدن شما جلوگیری می‌شود و عملکرد شما در حین ورزش افزایش می‌یابد .

در هنگام انجام حرکات کششی ، نکات زیر را به خاطر داشته باشید :

• حرکت خود را با انجام تمرینات جابجایی آرام ، مربوط به تمام مفاصل آغاز کنید مثلاً به راحتی مچ دست‌های خود را بچرخانید ، دست خود را از آرنج جمع کنید و شانه‌ها یتان را بچرخانید ، این امر باعث روغنکاری طبیعی مفاصل شما می‌گردد تا از سطح استخوان شما در ناحیه مفاصل ، محافظت گردد .

• همیشه پیش از انجام حرکات کششی ، بدن خود را گرم کنید تا بدین وسیله گردش جریان خون محیطی را افزایش دهید که این امر باعث بهبود شرایط تغذیه عضلانی می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

• پس از انجام ورزش ، به آرامی‌ضربان قلب خود را پیش از شروع حرکات کششی ، کاهش دهید تا از انباشته شدن خون در عضلاتتان جلوگیری کنید زیرا انباشته شدن خون در عضلات باعث انقباض در عضلات و اشتباه در تعداد تکرار حرکات می‌گردد .

• اگر عرق کرده اید ، ابتدا دوش بگیرید و سپس تمرینات کششی را انجام دهید زیرا آب گرم باعث آرامش عضلات می‌گررد و مانع از بروز سرما خوردگی در شما می‌شود .

• هیچگاه در هنگام انجام حرکات کششی ، نپرید مگر اینکه در حال انجام دادن حرکات کششی برای ورزشهای خاصی باشد ، مثلاً انجام کشش باستیک برای هنرهای رزمی

• کشش را تا زمانی نگه دارید که احساس کنید عضلات شما آزاد و رها شده اند ، سپس حرکت را به مدت ۱۵ ثانیه دیگر تکرار کنید

• در حین انجام حرکات کششی باید کمی‌احساس فشار و سختی کنید ، در غیر اینصورت اگر چیزی احساس نکنید احتمالاً حرکت را بطور صحیح انجام نداده اید و یا عضلات خود را درگیر تمرین نکرده اید .

• اگر در حین انجام کشش دچار درد زیاد شدید ، بلافاصله تمرین را متوقف کنید .

• به خاطر داشته باشید که در حین انجام کشش بطور منظم و ثابت تنفس کنید ، هیچگاه نفس خود را حبس نکنید .

• اگر مراحل انجام حرکت را فراموش می‌کنید ، حرکات خود را از قسمت پا آغاز کنید به سایر نقاط بالا پریدن ادامه دهید تا هیچکدام از حرکات کششی را از دست ندهید .+ نوشته شده در دو شنبه 1 آبان 1391 ساعت 11:2 توسط حمید رضا بابایی HB |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
[ طراح قالب وبلاگ : سیلور سون ] [ Weblog Themes By : SilverSeven.IR ]
تمامی حقوق مطالب و تصاویر متعلق به سایت پرورش اندام ایرانی می باشد و ذکر منابع با لینک به سایت ما می باشد www.hbbody.lxb.ir